top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirket’imiz, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (“Anayasa”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm mevzuata uyum konusunda azami özen göstermekte ve bu kapsamda temel prensipler belirleyerek, uygulanmasını temin etmeyi amaçlamaktadır.

Şirket’imiz, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü uyarınca işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verilerinizin, Şirket’imiz tarafından, hangi kapsam ve şartlarda işlendiği hususunda sizleri bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde açıklanan kapsam ve şartlarda ve de yasal sınırlar dâhilinde işlenmektedir.

I. Kişisel Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 3. maddesinde tanımlandığı şekliyle “veri sorumlusu” sıfatıyla Şirket’imiz tarafından işlenmektedir.

II. Yasal Dayanak

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, KVKK, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.

III. Kişisel Verilen İşlenmesinde Genel İlkeler

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından, KVKK’nın amacına uygun olarak aşağıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk

 2. Doğru ve güncel olma

 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafıza edilme

IV. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak, aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olmamak üzere işlenebilecektir:

 • Şirket’imizin hukuka uyum süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi;

 • Şirket’imizin kısa, orta ve uzun vadedeki ticari politikalarının ve iş stratejilerinin tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

 • Şirket’imiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin (üretim, ar-ge, pazarlama, satış, dağıtım, servis faaliyetleri dâhil) Şirket’imiz prensip ve politikaları ile ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılması;

 • Şirket’imiz tarafından yürütülen idari operasyonların ve etkinliklerinin yürütülmesi ve yönetilmesi;

 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yeterince faydalanılması ve bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılması;

 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi;

 • Şirket’imizin ticari itibarının ve toplum nezdinde oluşturduğu güvenin korunması;

 • Şirket’imizin işlemlerine dayanak oluşturan kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;

 • Şirket’imizin ve Şirket’imiz ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması;

 • Şirket’imiz ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişilerin kimlik/ adres ve sair bilgilerinin teyit ve kayıt edilmesi;

 • Şirket’imiz ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişilerin soru, görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi, memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi, değerlendirme/ şikâyet yönetim ve itibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi;

 • Şirket’imiz ile bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;

 • Şirket’imizin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarını kullanabilmesi

Çalışanlarımızın verileri ise, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması, uygulanması veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

V. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartları dâhilinde, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni Başlık IV’de yer alan amaçlarla, Şirket’imiz ile kurulan her bir iş/ ticari ilişkisi bakımından farklılık arz eden çeşitli sözleşmesel ve yasal sebeplere dayanılarak, kısmen veya tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket’imize ait internet siteleri, çağrı merkezleri, diğer elektronik iletişim araçları, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden ve diğer işaret, ses, vücutsal bölüm tanıma ve/veya görüntü kayıt ve aktarımına yarayan araçlar ve mecralar ve de Şirket’imiz tarafından düzenlenen eğitim, seminer ve organizasyonlar vasıtasıyla, sözlü, yazılı ve görsel olarak toplanmaktadır.

 

VI. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılma şartları kapsamında, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni Başlık IV’de yer alan amaçlarla, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan, Şirket’imizin mevcut/eski, hâkim ve bağlı şirketlerine, iştiraklerine, şubelerine, iş ortaklarına, pay sahiplerine, yöneticilerine, temsilcilerine, çalışanlarına, danışmanlarına (hukuki ve finansal danışmanlar dâhil), tedarikçilerine, bayilerine, alt yüklenicilerine, yardımcı kişilerine, haleflerine, seleflerine, Şirket’imiz ile aralarında herhangi bir sözleşme olup olmadığına bakılmaksızın Şirket’imizin ticari faaliyetlerini yürüten veya yürütülmesine katılan kişilere (verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi hizmeti, anket hizmeti ve kalite kontrol hizmeti alınan kişiler dâhil), Şirket’imizin başkaca bir ilişkide olduğu kişilere, Şirket’imiz ile arasında yönetimsel, sermayesel ve sözleşmesel açıdan organik bir bağ bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara (mahkemeler ve bakanlıklar dâhil) ve diğer özel kişilere aktarılabilmektedir.

VII. Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz ile aranızdaki anlaşmada ve/veya ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir ve bu sürelerin sonunda Şirket’imiz tarafından, kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

VIII. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 

IX. Başvuru Yöntemi

Yukarıdaki bilgileri ışığında Erzene Mah. No:12/2 Bornova İzmir –TÜRKİYE adresinde yer alan ticari merkezine gönderilecek iadeli taahhütlü mektup veya şahsen ibraz edeceğiniz form ile şirkete başvurabilecektir.

X. Başvuru Süreci ve Sonuçlandırılması

Şirket’imiz başvurularınızı, KVKK’nın 13. maddesine göre talebin iletildiği tarihten itibaren, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından bildirilen tarife üzerinden ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibi tarafından verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Şirket’imiz yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Şirket’imiz, veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (örn. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Ek: Başvuru Formu

EK-1

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

İşbu başvuru ile ilgili başvuru sahibinin tanımlanabilmesi ve talebin niteliğine göre kurum içerisinde gerekli araştırmaların yapılabilmesi için aşağıda yer alan bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda yer alan bilgileriniz, sizden, başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizi inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını size iletmek amacıyla talep edilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 10.03.2018 tarihli Tebliğ md. 4/2 uyarınca başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir; aksi halde başvuru hiç yapılmamış sayılır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLAN BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adı/Soyadı :…………………………………………………………

 

TC Kimlik Numarası :…………………………………………………………

 

Elektronik Posta Adresi :…………………………………………………………

 

Cep Telefonu :………………………………………………………...

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İşyeri Adresi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. KURUMUMUZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ

[ ] Çalışan [ ] Eski Çalışan [ ] Çalışan Adayı [ ] Ziyaretçi [ ]Diğer :………………..

(çalışanlar için) Bağlı Olduğunuz Departman :………………………………………………....... (eski çalışanlar için) Ayrıldığınız Departman :……………………………………………………. (ziyaretçiler için) Ziyaret Ettiğiniz Birim :……………………………………………………. Ziyaret Sebebiniz :…………………………………………………….

 

 1. TALEP KONUSU

[ ] 1- Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. *KVKK Madde 11/1,a

[ ] 2- Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. *KVKK Madde 11/1,b

[ ] 3- Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. *KVKK Madde 11/1,c

bottom of page